What are you looking for?
salg og handelsbetingelser

CCIT - Document Solution og Services salgs og leveringsbetingelser

CCITs ALIMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PRODUKTER, SERVICES OG ANDRE YDELSER. BETINGELSERNE INDGÅR SOM EN DEL AF DEN SPECIFIKKE AFTALE MED KUNDEN

Generelle betingelser:

Alle priser er ekskl. moms.  Aftaler er alene gældende, såfremt de er tiltrådt af direktionen for CCIT DS/S. Aftaler med Kunden indgås med forbehold for dennes kreditgodkendelse af CCIT DS/S. Kunden er bekendt med vilkårene for betaling for service herunder i forbindelse med aftalens ophør. Kunden er bekendt med de af Finans- og Leasing udstukne retningslinjer for så vidt angår længden af leasingperioden samt medfinansiering af forpligtelser fra tidligere aftaler. Der henvises i den forbindelse til www.finansogleasing.dk.

Serviceaftale:

Nærværende betingelser samt betingelserne angivet i den specifikke aftale danner tilsammen grundlaget for den indgåede serviceaftale mellem CCIT DS/S og kunden. Aftalen er bindende ved underskrift af begge parter.

Ikrafttræden af aftaler sker på leveringsdatoen for udstyret, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Hvis tidspunktet for leveringen ikke er sammenfaldende med tidspunktet for opkrævning ifølge den finansierede aftale, er CCIT DS/S berettiget til at opkræve betaling fra tidspunktet for levering indtil ikrafttrædelsestidspunktet ifølge den finansierede aftale. Aftaler løber uopsigeligt i den angivne periode og forlænges automatisk i 12 måneder, hvis aftalen ikke opsiges 3 måneder før udløb af perioden angivet i den specifikke aftale.

Kunden bekræfter ved sig underskrift at være informeret om udstyrets producent(er) og tilhørende produktinformation og datablade, der kan findes på de respektive producenters hjemmesider.

Aftaler dækker geografisk Danmark, men ikke Færøerne, Grønland og øer uden fast broforbindelse, medmindre andet udtrykkeligt aftales.

Levering og installation:

Hvis der er aftalt installation, leverer CCIT DS/S udstyret på den angivne installationsadresse og til prisen angivet i den specifikke aftale. Medmindre andet er angivet i den specifikke aftale, er der tale om en basisinstallation. Der skal være fri og uhindret adgang til installationsstedet og der skal være en IT kyndig repræsentant fra Kunden til stede ved installationen.

Kunden skal have etableret lovlige elektriske installationer og netværk til installationsstedet. Det skal være kablet netværk til installationsstedet, hvis der ikke er købt udstyr der kan fungere via wifi. Installationen af drivere omfatter en standard Windows server og 5 arbejdsstationer. CCIT DS/S er berettiget til at installere software, der kan rapportere forbrugsinformationer direkte til CCIT DS/S. Udstyret må ikke fjernes fra installationsadressen uden CCIT DS/S’ forudgående godkendelse. En flytning må kun foretages af CCIT DS/S og faktureres særskilt overfor Kunden. CCIT DS/S er uden ansvar for, hvorvidt de lokaler, som installationen foretages i, er anvendelige til formålet.

Supportbeskrivelse:

Aftaler omfatter hardwareservice inkl., reservedele, forbrugsdele, teknikertid og kørsel medmindre andet er angivet i den specifikke aftale. Kun udstyrets og maskinens operativsystem er omfattet af servicekontrakten.  Hæfteklammer, strøm og papir er ikke inkluderet. Kunden er forpligtiget til at overholde producentens og CCIT DS/S’ forskrifter vedrørende vedligeholdelse af udstyret. Reservedele der udskiftes, kan være nye eller brugte i samme stand. Reservedele forbliver CCIT DS/S’ ejendom.

Periodiske eftersyn og vedligeholdelse som fra producentens side er tiltænkt udført af en serviceudbyder, er dækket af aftalen. Kunden er forpligtet til selv at tilkalde service, samt til at holde sig uddannet i udstyret. Kunden skal sørge for, at der er fri adgang til udstyret og at der er en repræsentant fra kunden til stede i forbindelse med service. CCIT DS/S kan vælge at lade en 3. part udføre service.

CCIT DS/S bestræber sig på at påbegynde service så hurtigt som muligt i overensstemmelse med den valgte tilkaldetid. Tilkaldetiden er som standard næste dag service. Servicekald der modtages senere end kl. 14.00 kan fastsættes som modtaget næstfølgende arbejdsdag kl. 08.30. Tilkaldetiden beregnes som arbejdstimer i tidsrummet mandag til torsdag 08.30 – 16.30, og fredag 08.30 – 16.00.

I tilfælde af force majeure er CCIT DS/S ikke forpligtiget til at udføre service efter ovennævnte betingelser, men skal snarest muligt efter, at force majeure situationen er ophørt, påbegynde service.

Eventuel RIP/Printcontroller samt support af software er ikke inkluderet i serviceaftalen medmindre det udtrykkeligt er angivet i den specifikke aftale.

Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets driftsspecifikationer. Fejl, der opstår som følge af brugen af forbrugsstoffer fra andre end CCIT DS/S, og/eller dårlig papirkvalitet, dækkes ikke af aftalen. Aftalen dækker heller ikke fejl der er opstår som følge af uautoriserede modifikationer, reparationer eller indgreb, misbrug, fejl eller forsømmelser fra kundens eller tredjemands side. I tilfælde af en reparation overstiger genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt enhed, er CCIT DS/S ikke forpligtet til at udføre reparationen og kan opsige serviceaftalen uden varsel.

Udførelse af service:

CCIT DS/S udfører – eventuelt via en med CCIT DS/S samarbejdende serviceleverandør/serviceudbyder – service snarest muligt efter Kundens anmodning herom. Service sker medmindre andet aftales, alene på hverdage indenfor almindelig kontortid. Remote support og Help Desk er alene tilgængeligt på hverdage i tidsrummet 08:30 – 16:00, fredag dog til kl. 15:00.

Forbrugsstoffer:

Forbrugsstoffer, der er indeholdt i denne aftale, er CCIT DS/S’ ejendom indtil de er forbrugt. Ved ophør af denne aftale kan CCIT DS/S fakturere den resterede mængde forbrugsstoffer i udstyret, samt eventuelt overskydende forbrugsstoffer, som Kunden er i besiddelse af. I det tilfælde, at der udleveres eller benyttes flere forbrugsstoffer sammenlignet med anerkendte standarder, eller beregnet ud fra dækfladen og det forbrugte sideantal, kan CCIT DS/S fakturere de overskydende udleverede forbrugsstoffer. Defekte tonere skal returneres til CCIT DS/S.

Der udleveres kun toner, når udstyret rapporter dette.

Elektronisk aflæsning af tæller og forbrugsstoffer på maskiner kan fortages elektronisk enten af produktet internt eller af 3. parts software. Kunden er forpligtet til at vedligeholde denne elektroniske aflæsning i perioden.

Hvis Kunden ønsker ekstra forbrugsstoffer udleveret som et ekstra lager, skal der betales et depositum svarende til værdien af de udleverede forbrugsstoffer. Når aftalen udløber, vil depositum blive returneret til kunden med fradrag af CCIT DS/S forfaldne såvel som ikke forfaldne tilgodehavender hos Kunden. CCIT DS/S kan til enhver tid hjemtage overskydende forbrugsstoffer, der opbevares af Kunden, medmindre der er indbetalt depositum herfor. CCIT DS/S er berettiget til at opkræve de til enhver tid fastsatte miljøgebyrer samt gebyrer for ekspedition og forsendelse af forbrugsstoffer. Gebyr kan oplyses på forlangende af Kunden. Kunden er alene berettiget til at benytte forbrugsstoffer på det af aftalen omfattede udstyr. Kunden er ikke berettiget til at benytte forbrugsstoffer erhvervet via andre end CCIT DS/S.

Markedsføring:

Kunden samtykker til at CCIT DS/S kan henvende sig til kunden per mail og telefon vedrørende salgskampagner og andre markedsføringstiltag.

Betaling og aflæsning:

Ydelser i henhold til serviceaftalen faktureres forud i henhold til det angivne faktureringsinterval og den aftalte ydelse i den specifikke aftale. Dækfladen på mono er 5% og farvesider fastsættes til 5 % per farve i henhold til ISO-standarden, medmindre andet er aftalt i den specifikke aftale eller i leasingaftalen. I tilfælde af, at enheden har kørt flere print/kopi eller har en større dækningsflade end aftalt, opgøres dette i 12 måneders intervaller og merforbruget faktureres i henhold til de aftalte sidepriser og dækfladepriser.

Alle priserne er baseret på, at én side svarer til én A4 side. Kunden er forpligtiget til at indrapportere tællerstande på udstyret så ofte som afregningsperioderne er aftalt til i den specifikke aftale. Kunden er derudover efter anmodning fra CCIT DS/S forpligtet til at indrapportere tællerstande. Hvis CCIT DS/S ikke rettidigt modtager indrapporteringen, kan CCIT DS/S fastsætte et skønsmæssigt forbrug, som Kunden er forpligtet at betale.  CCIT DS/S kan også vælge på Kundens regning at indhente tælleraflæsninger.

Ved overskridelse af dækningsfladen beregnes der i hele procenter efter de aftalte takster. Minimumstaksten er den omregnede værdi for forbrugsstoffet multipliceret med 2. Eventuelle gebyrpriser er angivet pr. måned.

Kunden er ikke berettiget til at overføre eventuelle ikke tagne tryk fra en afregningsperiode til en senere periode.

 Hvis Kunden, uanset årsag, har et forfaldent beløb skyldig overfor CCIT DS/S, kan CCIT DS/S uden varsel indstille tonerleverancer og service på udstyret.

Servicepriserne reguleres 2 gange årligt med stigningen i nettoprisindekset. Stigningen beregnes på baggrund af stigningen i nettoprisindekset fra 9 måneder før stigningens ikrafttræden til 3 måneder før ikrafttræden. Stigningen udgør dog altid minimum 5 %.  Meddelelse om prisstigninger kan indeholdes i opkrævninger fremsendt af CCIT DS/S eller tredjemand.

Misligholdelse, opsigelse og ophør:

Serviceaftalen er uopsigelig i den anførte aftaleperiode. Hvis CCIT DS/S uanset uopsigeligheden accepterer Kundens opsigelse/førtidige indfrielse eller aftalen ophører af andre grunde og herunder Kundens misligholdelse, er Kunden foruden betaling af alle forfaldne samt ikke forfaldne ydelser inkl. indekseringer/ reguleringer, forpligtet til at betale det af CCIT DS/S til enhver tid fastsatte gebyr herfor samt et administrationsgebyr. Begge gebyrer kan oplyses på forlangende af Kunden.

Kunden er bekendt med, at CCIT DS/S med tredjemand har indgået aftale omfattende servicering af udstyret, og at Kundens forpligtelse overfor CCIT DS/S ikke reduceres på baggrund af eventuelt ikke leveret service grundet aftalens ophør. Serviceaftalen kan af CCIT DS/S opsiges med eller uden varsel, hvis Kunden ikke overholder sin vedligeholdelsespligt i forhold til det af aftalen omfattede udstyr eller hvis Kunden på anden vis misligholder aftalen. Kunden er uanset om opsigelse sker med eller uden varsel forpligtet til at betale de samme ydelser og gebyrer som ved CCIT DS/S’ accept af Kundens opsigelse/førtidige indfrielse.

Ved væsentlige ændringer i priser på reservedele, forbrugsstoffer eller stigninger i afgifter og gebyrer, kan CCIT DS/S vælge at regulere sidepriserne på baggrund af ændringerne, eller opsige serviceaftalen med 3 måneders varsel uden økonomisk kompensation til Kunden.

Når en aftale ophører, er Kunden forpligtiget til at aflevere statusoversigter med informationer om tællerstande og dækflader til CCIT DS/S. Hvis Kunden undlader dette, kan CCIT DS/S fastsætte et estimeret forbrug gældende for hele aftaleperioden og kræve betaling på baggrund heraf. 

CCIT DS/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data eller andre direkte eller indirekte tab. Hvis det trods dette, lægges til grund, at CCIT DS/S er ansvarlig, kan CCIT DS/S’ økonomiske ansvar ikke overstige kr. 1.000.

Denne aftale kan ikke stille et eventuelt leasingselskab, der ejer udstyret ringere end de betingelser, der fremgår af den af Kunden underskrevne leasingaftale. Kunden er altid forpligtiget til at betale de ydelser, som leasingselskabet opkræver. Hvis det i den specifikke aftale er angivet, at der benyttes et leasingselskab, er Kunden forpligtet til at tiltræde den af CCIT DS/S formidlede leasingaftale.

 

Version 2024.01.01, gældende fra 1. januar 2024

 

 

Back Top